Regulamin

1. Antykwariat „Gelber” Barbara Gelber prowadzi sprzedaż towarów stacjonarnie w Warszawie przy ul. Grochowskiej 106 oraz za pośrednictwem sieci Internet.
Antykwariat oferuje do sprzedaży Towary używane, tj. pochodzące z rynku wtórnego, dlatego też noszą one ślady użycia.
2. Antykwariat przyjmuje zamówienia za pomocą poczty e-mail kontakt@antykwariatgelber.pl lub pod numerem telefonu: 696447108.
3. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sprzedawcy są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
4. Kupujący, składając Sprzedającemu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów z Antykwariatem Gelber.
5. Sprzedający aktualizuje swoją ofertę internetową w miarę możliwości na bieżąco, niemniej jednak nie gwarantuje, że Towar uwidoczniony na stronie internetowej będzie dostępny w momencie składania zapytania o dostępność Towaru przez Kupującego.
6. W przypadku niedostępności Towaru u Sprzedającego lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn , Sprzedający zawiadomi niezwłocznie o tym fakcie Kupującego.
7. Przyjęcie do realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem sieci Internet lub telefonicznie rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego dostępności towaru.
8. Do ceny zamówienia z wysyłką, doliczany jest koszt wysyłki, ustalany indywidualnie przy potwierdzeniu zamówienia. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący.
9. Po otrzymaniu od Sprzedającego potwierdzenia dostępności Towaru oraz danych do przelewu, Kupujący dokonuje płatności. Po dokonaniu płatności i jej potwierdzeniu przez Sprzedającego, Strony uznają  umowę Kupna-sprzedaży za zawartą.
10. W przypadku sprzedaży z wysyłką, Kupujący może dokonać płatności tylko poprzez przelew bankowy, a przy odbiorze osobistym w Antykwariacie, należność można uiścić na miejscu gotówką lub kartą.
11. Na wpłatę lub odbiór osobisty czekamy 7 dni od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Istnieje możliwość wydłużenia tego terminu, ale należy nas o tym poinformować przez telefon lub e-mail.
12. Kupujący zobowiązany jest w razie późniejszej zmiany jakichkolwiek swoich danych do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail o tym fakcie.
13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu zamówienia lub jego modyfikacji.
14. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy Kupujący dokumentuje poprzez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z zamówieniem paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta. Paragon fiskalny wystawiany jest w chwili, gdy zamówienie jest kompletne i gotowe do wysyłki do Kupującego.
15. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Klient może anulować złożone przez siebie zamówienie mailowo – kontakt@antykwariatgelber.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 696447108. Kupujący nie może anulować zamówienia, które jest na etapie dostawy.
16. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub do paczkomatu Inpost – zazwyczaj w ciągu 2 dni roboczych od wpływu płatności na konto Sprzedającego.

17. W przypadku zwrotu przez Pocztę Polską niepodjętej w terminie przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do ponownego wniesienia opłaty pocztowej za kolejne nadanie do niego przesyłki. Kwota opłaty pocztowej wynosi dwukrotność pierwotnych kosztów nadania. Po otrzymaniu przez Kupującego informacji, iż przesyłka powróciła do Antykwariatu,  ma on 7 dni na dokonanie wpłaty za ponowne nadanie przesyłki. Po tym terminie Antykwariat zastrzega sobie prawo komisyjnego zniszczenia zawartości przesyłki.
18. Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za Towar przed otrzymaniem potwierdzenia jego dostępności, a z powodu braku Towaru umowa nie może zostać zawarta, Sprzedający zwróci uiszczoną cenę.
19. Zgodnie z Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Klient może zrezygnować z towaru zakupionego u Sprzedawcy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania towaru. Możliwość ta istnieje tylko wówczas, gdy Towar nie wskazuje oznak zniszczenia. Zwroty  rozpatrujemy za okazaniem paragonu fiskalnego/faktury.
20. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: kontakt@antykwariatgelber.pl, oraz zwrócić Towar – przynieść osobiście lub odesłać w postaci nienaruszonej wraz z dowodem zakupu, na swój koszt, na adres naszego antykwariatu.
21. Zwrot należności wpłaconych przez Kupującego (jeśli zaistnieją okoliczności uzasadniające ten zwrot) następuje w terminie 10 dni roboczych, na rachunek bankowy z jakiego dokonano płatności. Zwrot może nastąpić na inny rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
22. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego.

23. Firma Antykwariat GELBER Barbara Gelber przyjmuje i stosuje przyjęte przez m. st. Warszawa zasady równego traktowania, ma świadomość odpowiedzialności prawnej za łamanie przepisów zakazujących dyskryminacji i prowadzi działalność wolną od dyskryminacji, w szczególności ze względu na takie cechy jak płeć, rasa (kolor skóry), pochodzenie etniczne lub narodowość, mogące stanowić podstawę nierównego traktowania, a niemające racjonalnego uzasadnienia z punktu widzenia prowadzonej przeze mnie działalności.

24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

25. Kupujący niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie treść tego dokumentu i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych jest Antykwariat „Gelber”.
2. Zbierane przez Sprzedającego dane osobowe służą wyłącznie do:
– realizacji zamówienia(e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, nr rachunku bankowego);
– do ewentualnego przekazania informacji o bieżącej lub przyszłej ofercie Antykwariatu „Gelber”, o co Kupujący może poprosić mailowo lub telefonicznie;
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).
3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Antykwariat „Gelber”.
4. Dane będą przechowywane aż Kupujący zgłosi sprzeciw względem ich przechowywania lub sami je skasujemy uznając, że się przedawniły albo do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zamówienia.
5. Dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
– Firmom pocztowym – wyłącznie w celu realizacji zamówienia
– Firmom informatycznym – na których serwerach znajduje się ta strona i nasze konta pocztowe – wyłącznie w celu obsługi i funkcjonowania tej strony i kont poczty elektronicznej.
6. Antykwariat nie przekazuje danych do firm zajmujących się reklamą, telemarketingiem itp., ani nie korzysta z adresów Kupujących, by wysyłać wiadomości o charakterze reklamowym.
7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
8. Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z RODO oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
9. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania kopii lub usunięcia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dodaj komentarz

Książki używane, płyty, pocztówki i przedmioty kolekcjonerskie